واحد تهران شمال در یک نگاه

 

 

اطلاعات مربوط به دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

(تا پایان سه ماهه دوم سال ۱۳۹۵)

 • امتیاز واحد:     39/3573  
 • رتبه واحد: جامع
 • تعداد دانش آموخته: بالغ بر 91 هزار نفر
 • تعداد دانشجو تا پایان نیمسال دوم ۹۵-۹۴: برابراست با 34 هزارو 864 نفربه تفکیک شامل ۲۱ هزار و 945 نفر مقطع کارشناسی، 11 هزار و 354 نفر مقطع کارشناسی ارشد و یک هزار و ۵65 نفر در مقطع دکترا
 • تعداد عضو هیأت علمی: ۵۵۵ نفر تمام وقت و نیمه وقت و مأمور از سایر واحد های دانشگاهی
 • تعداد مدرس مدعو: 1270 نفر
 • تعداد رشته: 323 رشته و گرایش تحصیلی
 • تعداد کارمند :۵۹4 نفر
 • تعداد دانشکده :۱۰ دانشکده شاملشیمی، الهیات و معارف اسلامی، علوم و فنون دریایی، زبانهای خارجی، فنی و مهندسی، مدیریت و علوم اجتماعی، علوم انسانی، علوم زیستی، علوم پایهبرق و انفورماتیک
 • فضاهای واحد: ۷۰ هزار متر مربع اعیان و مجتمع پردیس بالغ بر ۲۱۱ هزار و۷۶۰ متر مربع بعنوان عرصه.
 • مجموعه آزمایشگاه۵۴ فضای آزمایشگاهی
 • مجموعه لابراتوار: ۴ لابراتوار
 • مجموعه کارگاه: ۲۰ عنوان
 • مجموعه کتابخانه: ۹ کتابخانه
 • تعداد کل کتب کتابخانه ها: بیش از ۱۰۸ هزار و ۸۵۱ جلد کتاب با ۶۳ هزار و ۹۵۰ عنوان
 • سایت کامپیوتری :۱۳ مورد
 • سایت تخصصی : GIS یک سایت
 • عنوان مقاله چاپ شده در مجلات معتبر داخلی و خارجی: یک هزار و ۸۵ مقاله ISI ( wos- listed ) و یک هزار و ۲۳۵ مقاله چاپ شدهISC
 • عنوان طرح پژوهشی خاتمه یافته : ۳۲۰ مورد.
 • تعداد کتاب ترجمه و تألیف شده: تألیفی ۵۳ عنوان، ترجمه ۱۶ عنوان.
 • شرکت در همایش و سمینارهای داخلی و خارجی :۳ هزار و ۲۳۲ نفر.
 • عنوان مجله تخصصی فارسی و لاتین در کتابخانه۵۶۳ عنوان مجله فارسی ،۹۷ عنوان لاتین و عربی
 • تعداد کتاب مرجع، لاتین و فارسی در کتابخانه ها: ۱1هزار و 572 جلد.
 • تعداد مجله و فصلنامه تخصصی: نشریات مصوب ۱۴ عنوان شامل ۱۱ عنوان با درجه علمی ـ پژوهشی، یک عنوان با درجه علمی ـ ترویجی و ۲ عنوان علمی ـ عمومی
 • تعداد انجمن علمی دانشجویی :۱۹ عنوان
 • مرکز تحقیقاتی: یک مرکز، مرکز تحقیقات نمک واحد گرمسارو واحد تهران شمال
 • تعداد عضو باشگاه پژوهشگران جوان: ۴۴۹ نفر
 • تعداد اختراع ثبت شده: ۸۴ عنوان
 • افتخارات کسب شده فرهنگی: 14 مورد
 • انتشار کتب، فصلنامه و مجموعه مقالات فرهنگی، پژوهشی: ۳2 مورد
 • برگزاری همایش های فرهنگی در سطح ملی و منطقه ای: ۱ مورد
 • تعداد نشریات دانشجویی: ۱۱ عنوان
 • تعداد نشست های قرآنی: 65 جلسه
 • تعداد شرکت کنندگان مسابقات قرآن و عترت :850 نفر
 • عناوین مقام قهرمانی کشوری و منطقه ای در ورزش: ۱۷ مورد قهرمانی در مسابقات سراسری کشوری، ۱۷
 • مورد قهرمانی مسابقات منطقه ای، ۵ نفر قهرمانی آسیایی
 • تعداد تفاهم نامه ها: ۱۲ تفاهم نامه داخلی و ۴ تفاهم نامه خارجی با دانشگاه نیگاتای ژاپن ٬سییناایتالیا،فناوریواقتصادبوداپستمجارستانوراشیننیویروسیه.
 • تعداد سخنرانیهای علمی در دانشکده های واحد .۵۸۶ سخنرانی
 • تعداد کارگاه های پژوهشی (روش شناسی تحقیق :۱۳ کارگاه)
 • دوره های آموزش ضمن خدمت: ۳۱۱ دوره معادل ۷ هزار و ۹۶ ساعت و۸ هزار و ۱۲۰ نفر آموزش دیده (هیات علمی و کارکنان) شامل ۱۷۷ دوره کارکنان معادل ۴ هزار و ۳۴۰ ساعت آموزشی به تعداد ۵ هزار و ۹۴۰ نفر کارمند ،۱۰۲ دوره برای اعضای هیأت علمی معادل ۲ هزار و ۲۳۹ ساعت آموزشی به تعداد یک هزار و ۵۰۸ نفر، بورسیه ۲۵ دوره معادل ۳۴۰ ساعت آموزشی به تعداد ۳۳۰ نفر، معاونین و مدیران ۶ دوره معادل ۷۵ ساعت آموزشی به تعداد ۱۳۸ نفر.
 • پرداخت بالغ بر ۱۳3 میلیارد ریال وام صندوق رفاه به دانشجویان تا پایان سه ماهه اول سال ۱۳۹۵
 • پرداخت بالغ بر ۱۷8 میلیارد ریال تسهیلات رفاهی به کارکنان و اعضای هیأت علمی واحد.

 

 

تهیه و تنظیم:

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال