معرفی مسئولان واحد

 

اعضای هیأت رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران شمال

 

 

 

 

روسای دانشکده های واحد