اخبار - آرشیو

سرپرست دانشکده های مدیریت و علوم انسانی و زبانهای خارجی واحد تهران شمال منصوب شدند

سرپرست دانشکده های مدیریت و علوم انسانی و زبانهای خارجی واحد تهران شمال منصوب شدند

با صدور احکامی جداگانه از سوی دکتر علی محمد صفانیا، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، دکتر محسن شجاعی به سمت سرپرست دانشکده زبانهای خارجی و دکتر عطاءاله افتخاری به سمت سرپرست دانشکده مدیریت و علوم اجتماعی این واحد دانشگاهی منصوب شدند.

ادامه مطلب