آئین دید و بازدید هیأت رئیسه واحد تهران شمال در نخستین روز کاری در سال ۱۳۹۷۰

آئین دید و بازدید هیأت رئیسه واحد تهران شمال در نخستین روز کاری در سال ۱۳۹۷

آئین دید و بازید اعضای هیأت رئیسه واحد تهران شمال امسال پس از اقامه نماز...