بازدید هیأت رئیسه واحد از ساخت و ساز دانشکده فنی و مهندسی 94.10.28

۲۸ دی ۱۳۹۴ ۳۴
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
1
2222
3
4
44
5
6