تقدیر از همکاران محترم شاهد، ایثارگر و جانبازان توسط مسئولین و بسیج کارکنان واحد تهران شمال - ۱۹ آذر ۱۳۹۸

۱۹ آذر ۱۳۹۸ ۰