برگزاری اولین نشست مدیریت مشارکتی با حضور مسئولین و جمعی از کارکنان واحد تهران شمال - ۱۹ آذر ۱۳۹۸

۱۹ آذر ۱۳۹۸ ۰