بازدید مسئولین دانشگاه نظربایف قزاقستان از واحد تهران شمال و اعلام تمایل به همکاری مشترک - ۶ آذر ۱۳۹۸

۰۶ آذر ۱۳۹۸ ۰